Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET GAREEL B.V..

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nr. 52954234

I ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Toepasselijkheid
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Het Gareel B.V. gedane aanbiedingen en de tussen partijen gesloten overeenkomsten. Zij zijn tevens van toepassing op verbintenissen die uit de gesloten overeenkomsten voortvloeien.
  3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Deze voorwaarden gelden in ieder geval in aanvulling op hetgeen partijen zijn overeengekomen.

II AANBOD

Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook gedaan bijvoorbeeld middels internet, advertenties, beurzen of door vertegenwoordigers gedaan, zijn geheel vrijblijvend. Ook indien hier een termijn van bijvoorbeeld 14 dagen is genoemd.

Mondelinge mededelingen zijn voor Het Gareel B.V. niet bindend, tenzij deze door haar binnen 14 dagen na het doen van deze mededelingen schriftelijk worden bevestigd.

De eventueel van het aanbod deel uitmakende documenten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Zij zijn echter niet bindend. Prijswijzingen en drukfouten zijn onder voorbehoud.

De aanbiedingen zijn immer zolang de voorraad strekt.

III TOT STANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Indien het aanbod van Het Gareel B.V. wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst eerst tot stand nadat Het Gareel B.V. de schriftelijke order van opdrachtgever heeft ontvangen en deze ook schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd of door het geven van uitvoering aan de overeenkomst door Het Gareel B.V..

Eventueel later gemaakte afspraken of aanvullingen dan wel wijzigingen zijn slechts geldig voor zover Het Gareel B.V. deze binnen 14 dagen schriftelijk heeft bevestigd en opdrachtgever niet binnen 3 dagen schriftelijk heeft gereclameerd.

Het Gareel B.V. heeft het recht om bij grotere opdrachten een gedeeltelijke vooruitbetaling te verzoeken.

Annulering

Annulering van de opdracht dient door de opdrachtgever schriftelijk te geschieden.

Indien Het Gareel B.V. al kosten heeft gemaakt in verband met de opdracht – bijvoorbeeld transportkosten - mogen deze integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

De opdrachtgever dient in elk geval een percentage van het totale bedrag aan bestelde zaken te voldoen gelijk aan 50% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 75,00 indien deze op de dag van aflevering worden geannuleerd. Er is sprake van annulering indien de onder rembours geleverde zaken op de dag van levering worden geweigerd zonder rechtsgeldige reden. In alle andere gevallen is opdrachtgever bij annulering 20% van de verkoopwaarde van de bestelde zaken met een minimum van € 35,00 aan Het Gareel B.V. verschuldigd.

Geleverde zaken worden niet retourgenomen, tenzij tussen partijen anders wordt overeengekomen. Reeds geopende zaken worden sowieso niet retour genomen.

Het weigeren van het in ontvangst nemen van zaken wordt als annulering beschouwd. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

Indien tot terugname wordt overgegaan, is Het Gareel B.V. gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname dan wel hier een tegoedbon voor te geven.

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Overmacht

In het geval van overmacht is Het Gareel B.V. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, de levering van de bestelde zaken op te schorten dan wel de overeenkomst te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden.

Alle tot dan toe door Het Gareel B.V. gemaakte kosten worden terstond volledig opeisbaar.

Met overmacht wordt bedoeld alle omstandigheden waarmee Het Gareel B.V. bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening behoefde te houden en die zij ook niet kende.

Levering

Levering geschiedt vanaf Schijndel, tenzij anders is overeengekomen.

De overeengekomen levertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zal nimmer gelden als fatale termijn. De termijnen van nakoming worden bij benadering opgegeven, zodat bij overschrijding Het Gareel B.V. in gebreke dient te worden gesteld. Het verzuim zal nimmer recht geven op schadevergoeding dan wel op ontbinding van de overeenkomst. Het Gareel B.V. brengt u zoveel mogelijk op de hoogte indien de gestelde leveringstermijn niet kan worden behaald. Levering geschiedt altijd in overleg

Het Gareel B.V. heeft het recht de termijn van oplevering vooruit te schuiven indien de opdrachtgever niet tijdig alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens aan haar heeft verstrekt.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke levertijd door Het Gareel B.V., buiten haar verantwoordelijkheid om, wordt overschreden. Dit kan niet leiden tot wanprestatie.

Het Gareel B.V. is gerechtigd om bestellingen in gedeelten te leveren en separaat te factureren.

**Verzendingen

(**zie toelage onder aan deze pagina)

Verzendingen van zaken, waaronder retourzendingen, geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever zelf. Opdrachtgever dient zich hiervoor te verzekeren.

Toeslagen voor afwijkende zendingen zijn immer voor rekening van de opdrachtgever.

Transportschade

Transportschade en diefstallen etc. dienen door de opdrachtgever zelf direct aan de vervoerder te worden gemeld. Het Gareel B.V. behoudt zich het recht voor om ingestelde schadevorderingen op voornoemde gronden te weigeren. Het Gareel B.V. heeft voor schades een transportverzekering afgesloten.

Reclame

Reclames over ondeugdelijke zaken dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk per aangetekend schrijven dan wel per deurwaardersexploot aan Het Gareel B.V. te geschieden.

Aan het in behandeling nemen van klachten kunnen geen rechten worden ontleend.

Afwijking met de in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geven aan koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

Voor retourzendingen dient er eerst door Het Gareel B.V. schriftelijk toestemming te worden verleend. De retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd te worden toegezonden aan het door Het Gareel B.V. opgegeven adres.

Ontbinding

Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Het Gareel B.V. bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de levering van de zaken op te schorten dan wel te beëindigen indien de opdrachtgever:

surséance van betaling heeft aangevraagd;

in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;

zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk overdraagt;

getroffen wordt door beslagen gelegd door een derde ten laste van zijn bedrijf of hem/haar in privé;

in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voorzienbaar is dat hij/zij daarin zal tekortschieten.

Het Gareel B.V. is hierbij niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.

Alle vorderingen worden terstond volledig opeisbaar.

Opdrachtgever dient Het Gareel B.V. in de voorkomende gevallen geheel kosteloos te stellen voor de door haar geleden schade.

V BETALING

Prijzen

  1. Prijzen voor bedrijven zijn exclusief BTW en exclusief verzendkosten alsmede voor particulieren inclusief BTW en exclusief vervoerskosten tenzij door Het Gareel B.V. anders is aangegeven. Eventueel bijkomende kosten en toeslagen voor leveringen buiten Nederland zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bedrijven binnen de EU zijn na overlegging van hun BTW nummer vrijgesteld van BTW. Voor bedrijven buiten de EEG wordt de BTW terugbetaald via Global Refund dan wel rechtstreeks door Het Gareel B.V. terugbetaald. Voor de meeste producten geldt het standaard Btw-tarief van 21%, maar Het Gareel B.V. heeft ook meerdere artikelen in het assortiment waarop een Btw-tarief van 6% van toepassing is.

Het Gareel B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen te allen tijde te wijzigen en (ook zonder voorkennis) de levering tegen de nieuwe prijzen uit te voeren.

Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Het Gareel B.V. op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Betaling

Betaling dient altijd op verzoek vooraf te geschieden middels betaling door middel overboeking dan wel á contant bij aflevering, tenzij Het Gareel B.V. op krediet heeft geleverd en op de facturen een andere betalingstermijn staat vermeld. Betaling is mogelijk via IDEAL, Mastercard, Visa of PIN. Bij opdrachtgevers waarmee al jaren wordt samengewerkt bestaat de mogelijkheid tot betaling via automatische incasso. De normale betalingstermijn bij verkoop op krediet bedraagt 14 dagen na datum facturering.

Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijnen is opdrachtgever van rechtswege een rentepercentage verschuldigd aan Het Gareel B.V. gelijk aan 15% per jaar over het gehele openstaande bedrag. Een nadere ingebrekestelling is daarbij niet vereist.

Betalingen dienen te geschieden volgens de wettelijke voorschriften. Indien er aan Het Gareel B.V. een automatische incasso is afgegeven en deze wordt gestorneerd, dient opdrachtgever alsnog zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de openstaande factuur.

Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan. Betaling dient te geschieden zonder korting of inhouding. Tevens heeft de opdrachtgever niet het recht om tot opschorting van betaling van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Indien op enig moment bij Het Gareel B.V. gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, heeft Het Gareel B.V. het recht alvorens (verder) te presteren van opdrachtgever vooruitbetaling te eisen of dat er deugdelijke zekerheid wordt gesteld voor het factuurbedrag.

Verzuim opdrachtgever

Bij niet tijdige betaling raakt de opdrachtgever in verzuim en is Het Gareel B.V. bevoegd de levering van andere bestelde zaken evenals garantie op te schorten, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is Het Gareel B.V. bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Hierbij moet ook gedacht worden aan alle gerechtelijke kosten, inclusief beslagkosten, faillissementskosten, advocaatkosten, kosten deskundige en/of andere ingeschakelde derden etc.

De over de hoofdsom verschuldigde buitengerechtelijke kosten worden forfaitair bepaald op 15% over het verschuldigde bedrag inclusief rente met een minimumbedrag van € 250,00.

Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in eerste instantie op de kosten, dan de rente en tenslotte op de oudste facturen.

Eigendomsvoorbehoud

Het Gareel B.V. blijft eigenaar van alle aangeleverde zaken totdat de opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens haar heeft voldaan.

Betaling door een derde die in de vordering van Het Gareel B.V. wordt gesubrogeerd, zal niet leiden tot het in vervulling gaan van de opschortende voorwaarde van voldoening van de verschuldigde prestatie.

Voordat het eigendom volledig op opdrachtgever is overgegaan, is opdrachtgever niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken worden doorverkocht dienen de opbrengsten hiervan direct te worden aangewend ter betaling van de onderhavige facturen van Het Gareel B.V..

Indien en zolang Het Gareel B.V. eigenaar van de producten is, zal opdrachtgever Het Gareel B.V. op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal opdrachtgever op Het Gareel B.V. eerste verzoek mededelen waar de producten zicht bevinden.

Het Gareel B.V. blijft, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, gerechtigd de geleverde zaken terug te vorderen.

Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de eigendomsrechten van Het Gareel B.V.. Opdrachtgever staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle producten en aanverwante artikelen die door Het Gareel B.V. aan opdrachtgever worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Het Gareel B.V. of diens toeleveranciers, en opdrachtgever verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door Het Gareel B.V. en opdrachtgever ondertekend schriftelijk stuk anders is overeengekomen.

Opdrachtgever is ermee bekend dat de producten en of andere materialen als in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Het Gareel B.V. of diens toeleveranciers kunnen bevatten en opdrachtgever verbindt zich alsdan deze producten en/of materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.

Het is opdrachtgever niet toegestaan om de producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-/herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van eventuele software te verwijderen, te wijzigen of de producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

Het Gareel B.V. verklaart naar beste weten dat zijn producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan Het Gareel B.V. zo nodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding in redelijkheid niet van hem/haar kan worden verlangd.

Opdrachtgever zal Het Gareel B.V. onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten. In geval van een dergelijke aanspraak is alleen Het Gareel B.V. bevoegd daarentegen – mede namens opdrachtgever – verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een regeling in der minne te treffen. Opdrachtgever zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem/haar kan worden verlangd. In alle gevallen zal Het Gareel B.V. zijn medewerking verlenen.

VI GARANTIE

De garantie die Het Gareel B.V. geeft, is gelijk aan de garantie die de leveranciers van de desbetreffende producten, onderdelen en materialen aan Het Gareel B.V. verstrekken.

Op tweedehands geleverde zaken en ritsen wordt geen garantie verstrekt.

Garantie wordt eerst verleend nadat alle openstaande facturen zijn voldaan en aan alle andere verplichtingen, welke voortvloeien uit de overeenkomst, jegens Het Gareel B.V. is voldaan.

Het Gareel B.V. zal binnen de garantieperiode zoveel mogelijk trachten om ontstane gebreken kosteloos te herstellen door middel van het herleveren of herstellen van de zaken die ernstige tekortkomingen vertonen. Kleine reparaties worden door Het Gareel B.V. zelf uitgevoerd. Bij ernstige gebreken bijvoorbeeld boombreuk aan een zadel dient deze altijd te worden teruggezonden naar de leverancier. Wanneer herstel niet mogelijk blijkt, zal een schadevergoeding worden uitgekeerd dan wel een tegoedbon worden verstrekt. (zie ook omvang van de schadevergoeding)

Garantie wordt niet verstrekt op gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende c.q. onoordeelkundig onderhoud, zelf aangebrachte verandering zonder toestemming van Het Gareel B.V., normale slijtage of gebreken dan wel onjuist gebruik.

De opdrachtgever kan alleen aanspraak maken op garantie indien hij Het Gareel B.V.:

onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis stelt;

aannemelijk maakt dat de gebreken zijn toe te schrijven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het geleverde product dan wel het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Het Gareel B.V.;

alle medewerking verleend om de gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.

Gebrekkige en vervangen onderdelen worden eigendom van Het Gareel B.V..

VII AANSPRAKELIJKHEID

Omvang van de schadevergoeding

Het Gareel B.V. is slechts aansprakelijk voor directe of indirecte schade aan geleverde zaken en/of eigendommen van Het Gareel B.V. voor zover ontstaan door grove schuld van Het Gareel B.V. of van hen die door Het Gareel B.V. te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden met dien verstande dat alleen in aanmerking komt die schade waartegen Het Gareel B.V. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs in de branche geldende gebruiken, verzekerd behoren te zijn.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren.

De door Het Gareel B.V. te vergoeden schade wordt - in het geval de verzekeringsmaatschappij om haar moverende redenen geen schade uitkeert - beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag waarop de desbetreffende klacht betrekking heeft.

Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst betreft, zal de aansprakelijkheid nooit meer bedragen dan het factuurbedrag voorafgaande aan de gebeurtenis dan waaruit de schade is ontstaan.

Elke aanspraak op vergoeding of van herstel vervalt na het verlopen van de garantieperiode, zonder dat er binnen deze periode is gereclameerd.

Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten.

De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van de opdrachtgever ten opzichte van Het Gareel B.V. als gevolg van deze voorwaarden, verjaart door verloop van één jaar nadat de opdrachtgever ter zake heeft geprotesteerd.

Aanspraken ten aanzien van schadeloosstelling van kosten ontstaan door lichamelijk letsel etc. zijn uitgesloten.

VIII RETOURGARANTIE

Foutieve zaken

Opdrachtgever – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de foutief bestelde producten binnen 7 werkdagen na ontvangst aan Het Gareel B.V. te retourneren. Het Gareel B.V. zal dan aan opdrachtgever opnieuw dezelfde producten leveren, onder de navolgende voorwaarden:

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn;

De kosten van retourzending zijn ten allen tijde voor opdrachtgever, mits schriftelijk vooraf anders overeengekomen met Het Gareel B.V.. Ongefrankeerde retourzendingen kunnen door Het Gareel B.V. worden geweigerd. Retourzending zonder opgaaf van reden

Opdrachtgever – uitsluitend in de hoedanigheid van consument – heeft het recht de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen na ontvangst aan Het Gareel B.V. te retourneren. Het Gareel B.V. zal dan binnen uiterlijk 30 dagen het aankoopbedrag retourneren.

Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn en in de originele verpakking;

De kosten van retourzending zijn ten allen tijde voor opdrachtgever, mits schriftelijk vooraf anders overeengekomen met Het Gareel B.V.. Ongefrankeerde retourzendingen kunnen door Het Gareel B.V. geweigerd worden.

IX SLOTBEPALING

Rechtskracht

De voorwaarden blijven van kracht ingeval de onderneming van Het Gareel B.V. dan wel de opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Mocht Het Gareel B.V. een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst overdragen aan een derde, geeft de opdrachtgever hiervoor reeds bij voorbaat toestemming.

Indien opdrachtgever een vertaalde versie van de algemene voorwaarden heeft ontvangen en over deze algemene voorwaarden een geschil rijst, prevaleert immer de Nederlandse tekst.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten met Het Gareel B.V. en de verbintenissen die hieruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In de voorkomende gevallen dat de rechtbank bevoegd is om kennis te nemen van het geschil, wordt de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch als bevoegd forum aangewezen.

** BIJLAGE RETOURZENDINGEN.

Bestellen

Ik kan het product dat ik wil bestellen niet terug vinden in jullie webshop. Is er nog een andere mogelijkheid om dit product toch te bestellen?

Het is mogelijk dat wij producten nog op voorraad in ons magazijn, maar dat deze producten niet meer actueel genoeg zijn voor onze webshop, of dat wij via onze leveranciers een speciaal product voor u kunnen bestellen. Neem hiervoor contact op via e-mailadres info@hetgareel.nl en wij zullen voor u onderzoeken of wij dit product aan u kunnen leveren.

Ik heb mijn pakket beschadigd ontvangen, wat nu?

Mocht u uw pakket beschadigd hebben ontvangen en de producten zelf zijn ook beschadigd, neem dan direct contact op via telefoonnummer: 073-5475475. Wij gaan dan de oorzaak achterhalen en u een passende oplossing aanbieden.

Mijn bestelling is niet compleet, wat nu?

Mocht het zo zijn dat uw bestelling niet compleet is, dan is het mogelijk dat wij niet alle producten op voorraad hebben. De producten die u nog mist zullen dan in een latere levering verzonden worden, maar hier krijgt u altijd per e-mail bericht van.

Als uw bestelling niet compleet is, maar u geen bericht heeft ontvangen dat de missende producten via een latere levering worden verzonden, neemt u dan contact op via e-mailadres info@hetgareel.nl. Wij gaan dan na wat de oorzaak van dit probleem is en zullen dit zo spoedig mogelijk met u oplossen.

Met welke bezorgdienst wordt mijn bestelling verzonden?

Wij versturen alle bestellingen via DPD en PostNL.

Hoe kan ik de status van mijn bestelling achterhalen?

U kunt de status van uw bestelling achterhalen door een e-mail te sturen naar info@hetgareel.nl. Wij zullen u dan de status en eventuele leverdatum doorgeven.

Is het ook mogelijk om mijn bestelling in het buitenland te laten bezorgen?

Het is geen enkel probleem om uw bestelling in het buitenland te laten bezorgen. Houd er wel rekening mee dat er voor het buitenland langere levertijden gelden. De verzendkosten voor een verzending naar het buitenland zijn afhankelijk van het land waar de zending naartoe moet. Binnen de EU zijn de verzendkosten € 13,50.

Kan ik mijn bestelling ook op een ander afleveradres laten bezorgen?

Het is inderdaad mogelijk om uw bestelling op een ander afleveradres te laten bezorgen. U kunt dit aangeven tijdens het bestellen van uw bestelling. Kiest u dan voor Ander Afleveradres en vul de gegevens zo compleet mogelijk in.

Wat zijn de betalingsmogelijkheden?

In onze webshop is het mogelijk om te betalen via iDEAL, Credit Card en Vooruit Betaling. Daarnaast is het ook mogelijk om uw bestelling onder Rembours te verzenden, maar hiervoor dient u contact op te nemen met onze showroom via e-mailadres: info@hetgareel.nl

Het Iban nummer van Het gareel is:

IBAN NL86 RABO 0106926942

BIC RABONL2U

Wat is de levertijd van mijn artikel?

De levertijd is afhankelijk van het artikel en of het artikel speciaal voor u op maat gemaakt moet worden. Voor de producten die wij op voorraad in onze showroom en groothandel hebben, geldt directe levering. Dat betekent dat wij op werkdagen na ontvangst van betaling uw pakket binnen 48 uur zullen verzenden. Na 17.00 uur en op zaterdag, zondag en maandag verzenden wij geen pakketten.

Mocht het product voor u besteld moeten worden, dan laten wij u zo snel mogelijk weten wat de verwachte levertijd zal zijn.

Wat zijn de verzendkosten?

Binnen Nederland zijn de verzendkosten € 6,00 per bestelling. Vanaf een bestedingsbedrag van € 100,- wordt er een korting van 6,- toegepast. U betaald dan 0.- verzendkosten.Wanneer u een bestelling van meer dan € 100,- compleet retourneert (of het deel dat u houdt minder dan € 100,- is), dan zullen wij € 6,00 van het terug te storten bedrag afhouden voor de verzendkosten.

Voor zware of grote (lange) producten gelden binnen Nederland altijd verzendkosten van € 13,50. Het is ook mogelijk om de bestelling op te halen in onze showroom in Schijndel.

Voor overige bestellingen binnen Europa zijn de verzendkosten € 13,50 per bestelling, ongeacht het bestedingsbedrag. Bij overige bestellingen, van zware of grote producten, binnen Europa, zullen de verzendkosten in overleg met u afgesproken worden.

Buiten Europa zijn de verzendkosten afhankelijk van het land.

Daarnaast is het ook mogelijk om uw bestelling onder Rembours te verzenden, maar hiervoor dient u contact op te nemen met onze showroom via e-mailadres: info@hetgareel.nl

Kan ik mijn bestelling nog annuleren nadat deze geplaatst is?

Natuurlijk is het geen probleem als u uw bestelling alsnog wilt annuleren. Stuur daarvoor een e-mail naar: info@hetgareel.nl. Mochten wij uw betaling al ontvangen hebben, dan zullen wij dit weer terugstorten naar uw bankrekening.

Kan ik mijn bestelling nog aanpassen nadat deze geplaatst is?

U kunt uw bestelling nog aanpassen totdat wij de betaling hebben ontvangen. Meestal is dit tot 24 uur na de plaatsing van de bestelling. U kunt uw aanpassingen doorgeven op e-mailadres info@hetgareel.nl U ontvangt van ons dan de aangepaste besteloverzicht en de nieuwe betaalgegevens. Wanneer u heeft betaald via iDEAL is het niet mogelijk om uw bestelling nog aan te passen.

Hoe werkt het bestellen via de webshop van Het Gareel?

U kunt via het menu uw keuze maken voor de desbettreffende categorie. Daarnaast is het ook mogelijk om via het zoekveld van de website te zoeken naar het product. U zult altijd eerst een overzichtspagina krijgen. Als u op de titel van het product klikt, dan krijgt u de verdere productinformatie en kunt u aangeven welke versie van het product u wilt bestellen. U wordt dan direct doorgeschakeld naar uw winkelmandje, welke u ook altijd in de bovenste balk op de pagina kunt terug vinden. Als u zich in uw winkelmandje bevindt, dan kunt u kiezen voor “Verder Winkelen” of “Bestellen”. Als u uw bestelling compleet heeft, volgt u de stappen voor het invullen van de gegevens en het kiezen van een betalingsmogelijkheid. Na uw bestelling ontvangt u op het ingevulde e-mailadres een bevestiging van uw bestelling.

Wat gebeurt er met de gegevens die ik invoer op deze website?

Uw persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor een goede afronding van uw bestelling. Als u aangegeven heeft dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, dan zal uw e-mailadres worden opgeslagen in onze database voor het verzenden van de nieuwsbrief. Uw gegevens zullen nimmer verkocht of gedeeld worden met derde.

Garantie en Retourneren

Hoe kan ik een product dat ik via de webshop heb gekocht retourneren?

De producten uit onze webshop kunt u in onze winkel of via een pakketdienst retourneren. In onze winkel kunt u gratis retourneren. Download u hiervoor het retourformulier. Stuur uw retourzending inclusief het volledig ingevulde retourformulier naar Het Gareel, Huygenseweg 32, 5482 TG Schijndel.

De retourzending behoort in oorspronkelijk nieuw staat te verkeren, zonder beschadigingen of gebruikssporen. Indien wij een product beschadigd, onvolledig of met andere gebruikssporen retour ontvangen kunnen wij dit retour helaas niet accepteren., Wij zijn dan genoodzaakt om het product aan u te retourneren. Indien mogelijk kunnen wij het product professioneel laten reinigen. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van u, en worden verrekend.

Binnen welke termijn moet ik mijn bestelling terug sturen?

Mocht uw bestelling niet aan uw wensen voldoen, dan kunt u binnen 14 dagen na ontvangst een melding doen via info@hetgareel.nl van het te retourneren artikel. Nadat u deze melding gedaan heeft dient uw retourzending binnen 14 dagen, inclusief volledig ingevuld retourformulier, naar ons verzonden te zijn.

Indien u geen melding doet, dient u uw retourzending binnen 14 dagen na ontvangst naar ons verzonden te hebben inclusief het volledig ingevulde retourformulier. Dit formulier kunt u ook downloaden onderaan op onze website.

Nadat wij uw product ontvangen hebben zullen we binnen 14 dagen uw aankoopbedrag terugstorten of u een vervangend artikel van uw wens terugsturen. De voorwaarden die betrekking hebben op retourzendingen kunt u ook terug vinden bij de veelgestelde vragen.

Overige vragen

Hebben jullie ook een optie voor een zadelpasservice?

Wij hebben inderdaad een optie om bij u thuis de zadels van uw voorkeur te komen passen, zodat we zeker weten dat het zadel perfect past bij uw paard. De medewerkers die dit bij u komen passen, zijn hier speciaal voor opgeleid, zodat zij u zo goed mogelijk kunnen helpen.

Alle informatie over onze zadelpasservice vindt u op: Zadelpasservice van Het Gareel Ruitersport